Formand Michael Justesen

Michael Justesen, Formand

I disse dage forhandler partierne med kulturministeren, Joy Mogensen. Det sker efter et historisk stort fagligt pres fra organisationerne, hvor vi har krævet, at der på lige fod med de øvrige hjælpepakker der er etableret og vedtaget på grund af Coronakrisen, skal indeholde lønkompensation på lige fod med alle andre, som er blevet omfattet af nødhjælpspakker.

Forskellen på kulturarbejdere, herunder freelancemusikere i forhold til almindelige lønmodtagere er, at freelancere lever af mange forskellige indtægtskilder og har derfor ikke en fast arbejdsgiver, som kan indgå i en af særordningerne. Freelancere stykker selv jobsene sammen og laver selv alt arbejdet med at blive booket for at kunne stykke en månedsløn sammen. Det er de vilkår, som freelancemusikere og mange andre inde for kulturlivet arbejder og lever under. Kultur er samfundets hjørnesten – hvilket tilsyneladende først er ved at gå op for kulturministeren efter at der er lagt pres på hendes tidligere udmeldinger og beslutninger.

Dansk Musiker Forbunds formand, Anders Laursen har sammen med DMF’s dygtige sekretariat rettet flere seriøse og grundigt gennemarbejdede henvendelser til kulturordførerne og vores kulturminister Joy Mogensen. Sekretariatet har analyseret de hjælpepakker, som er vedtaget, og set på hvorvidt vores medlemmer ville få gavn af disse. Desværre bevirker de arbejdsvilkår freelancerens arbejder under, at musikerne for det meste falder udenfor de kriterier, som er sat op for de fleste hjælpepakker.

Anders Laursen har brugt megen tid på at forklare netop dette forhold overfor politikerne ligesom vi som forbund har måtte understrege, at musikere og øvrige kulturarbejdere ikke skal have dårligere løsninger med stramme økonomiske be- og afgrænsninger, når dette ikke er tilfældet for hjælpepakkerne til de øvrige grupper og virksomheder på arbejdsmarked. Det er et omfattende arbejde DMF har udført og forbundet har, til trods for at medarbejderne hovedsageligt arbejder hjemmefra, haft yderst travlt med dette.

Der er med andre ord foretaget et solidt politisk arbejde, som har banet vejen for fornuftige økonomiske løsninger for musikerne. Godt gået.

Kongressen 2020

Hvis det er blevet tilladt at mødes igen i større forsamlinger, så afholder DMF Kongres sidst i august måned. Forbundsformand Anders Laursen takker af efter rigtig mange succesfulde år i spidsen for Dansk Musiker Forbund.

Hovedbestyrelsen har besluttet, at kandidater til formandskabet og Hovedbestyrelsen kan melde sig til sekretariatet i DMF. De vil blive offentliggjort senere, og få mulighed for at fortælle om dem selv på en dertil indrettet platform. Det vil jf. Love for DMF, selvfølgelig fortsat være muligt at opstille på selve kongressen, men der bliver altså også mulighed for at melde sit kandidatur forinden.

Min opfordring til alle skal være at deltage konstruktivt i processen, så vi kan gå styrket ud af kongressen med en stærk ledelse og et stærkt forbund, der forstår musikerne og musikeres problemstillinger, og derfor kan arbejde for alle musikeres interesser.

Glade Jul, dejlige Jul, Kulturen dale ned fra skjul...

Med et glad smil kan vi her på redaktionen konstatere, at po- litikerne fulgte opfordringen i min sidste leder - satte handling bag ordene, og fjernede bespa- relserne på kulturområdet. Tak.

Der er stor grund til at være både glade og stolte. Dansk Mu- siker Forbund har kæmpet en lang politisk kamp for at få æn- dret den politiske holdning, som nu har medført, at besparelser er annulleret, og at der er tilført nye midler.

Omprioriteringsbidraget an- nulleres på kulturområdet ”Regeringen, Radikale Ven- stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at annullere om- prioriteringsbidraget på kultur- området fra 2020. Ompriorite- ringsbidraget annulleres derfor for teatre, museer, orkestre, de videregående kunstneriske ud- dannelser, højskolerne m.m.”

”Der afsættes 50,5 mio. kr.

i 2020, 98,9 mio. kr. i 2021, 148,4 mio. kr. i 2022 og 194,4 mio. kr. i 2023, herunder ved udmøntning af den afsatte re- serve vedrørende ompriorite- ringsbidraget.”

”Derudover tilføres Copenha- gen Phil – hele Sjællands Sym- foniorkester et årligt beløb på 2 millioner kr. Og ligeledes bliver der afsat 8 millioner kr. ekstra til Danmarks Underholdnings- orkester.”

Et fantastisk løft

Det er et fantastisk løft til hele kulturlivet. De sidste års 2 % besparelser har medført så mange forringelser på alle landets kulturinstitutioner, at flere har været tæt på at lukke. Afskedigelse af medarbejdere, færre tilbud og forringet kvalitet er resultatet af en enestående dårlig beslutning, gennemført af tidligere Kulturminister, Berthel Haarder fra Venstre.

Jeg håber, at Kulturinstitutio- nerne har kræfter nok til at kom-

me ordentlig på fode igen. For at de overhoved har kunnet over- leve, har det været nødvendigt at indskrænke og ofte afskedige medarbejdere. Dygtige, kvalifi- cerede og engagerede medar- bejdere, som er grundstenen og fundamentet i enhver virksom- heds - uanset virksomhedens karakter – DNA. Ærgerligt.

Et langt og sejt ryk

Dansk Musiker Forbund, For- bundsformand Anders Laur- sen, Sekretariatschef Nanna Klingsholm, hele DMF har sammen med rigtig mange andre kulturpersonligheder og Kulturikoner, Interesseorga- nisationer, DEO; Kulturchefer, Orkestre, Tillidsmænd og ikke mindst musikerne selv lagt et kæmpe pres på politikerne i al den tid, som omprioriteringsbi- draget har været pålagt, som et tungt åg.

Det har vel at mærke, været et tungt, sagligt pres, som hele ti- den har tydeliggjort de forrykte

og ødelæggende konsekvenser, som besparelserne har haft på vores kulturinstitutioner. Og i sidste ende et pres, som poli- tikerne ikke har kunnet argu- mentere hverken fornuftigt eller sagligt imod i længden.

Grundlaget for demokrati og politiske drøftelser, er som be- kendt saglig respekt for hin- andens synspunkter. Det kan ofte været en svær balance, men som Anders og Nanna diplomatisk formulerede det, efter at aftalen om den nye Fi- nanslov blev offentliggjort, så er det muligt:

”Partierne har dermed på respektfuld måde vist, at staten er en vigtig bidrags- yder til kulturudbuddet i hele Danmark. Tillykke med det, for det viser en klar kurs for dansk kulturpolitik. ”

Så 2020 er allerede et Godt Nytår. Tilbage står ønsket om, at I alle må have en glædelig jul!

LEDER
Af Michael Justesen

Vi kæmper for Orkestrene

Kulturen og musikken er igen under pres i 2017. Kulturminister Mette Bock har ytret ønsker og ideer, som endnu en gang lægger særligt pres på orkestrene. Orkestrene er i forvejen presset af de pålagte 2 % akkumulerede besparelser, som langsomt kvæler kulturinstitutionerne.

Nu ønsker Kulturministeren at ryste systemet yderligere ved at rykke DR’s Kon- certhus og dets ensembler ud fra DR. Her foreslår Kulturministeren at henlægge ensemblerne til Det Kongelige Teater. Derudover ønsker Kulturministeren også at nedlægge landsdelsorkesteret Copen- hagen Phil for i stedet at opruste de fire landsdelsorkestre i hhv. Aalborg, Aarhus, Sønderborg og Odense.

I DMF København er vi meget opmærk- somme på disse udfordringer og den usik- kerhed, som det skaber hos jer medlemmer.

To store udfordringer

Først og fremmest ser vi store udfordringer i at rykke DR’s orkestre og kor ud af DR for at sammenlægge dem med Det Kongelige Teater. Kulturministeren lover umiddelbart, at orkestrene ikke skal fusioneres, og at der ikke skal nedlægges nogle orkesterstillinger. Men ved at rykke DR’s orkestre ud af DR, frafalder den oprindelige licensstøtte, som normalt går til kulturen og orkestrene. Det betyder, at pengene til orkestrene i stedet skal forhandles hvert år på finansloven.

Denne ændring vil skabe en ny usikker situation for orkestrene, hvor de hvert år skal sikre sig midler fra finansloven. I DMF København forudser vi derfor, at en sammenlægning af DR’s orkestre og Det Kongelige Teater på sigt vil betyde flere besparelser på området.

Selvom Kulturministeren på nuværende tidspunkt lover, at der ikke bliver nedlagt orkesterstillinger, er det usikkert, hvor længe et sådant løfte kan holde, hvis der hvert år skal forhandles nye vilkår ved finansloven.

Derudover ser vi det som en massiv ud-fordring at nedlægge Copenhagen Phil. Det lægger op til, at de to tilbageblivende orkestre skal varetage Copenhagen Phil’s forpligtelser og samtidig opretholde orkestrenes hidtidige aktivitetsniveau, hvilket bliver absurd. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre – hverken praktisk eller økonomisk.

Tværtimod vil resultatet blive et markant mindre udbud af orkestermusik i Øst- danmark. Færre symfoniske koncerter i Holbæk, Vordingborg og Nykøbing Falster. Færre skolekoncerter på Sjælland og Lolland-Falster. Færre arrangementer, der rækker ud til nye publikumsgrupper og selvfølgelig mindre musik i de mange kø- benhavnske koncertsale, som har oplevet en stor og stigende publikums efterspørgsel på levende musik.

Nye tiltag rykker ind

I DMF København sætter vi lup på udfor-dringerne og har igangsat en række tiltag for at give stærkt modspil og modstand til Kulturministerens drømme om forandringer. Vi mener ikke, at forandring er vigtig for forandringens skyld. Forandring skal pege fremad og skabe udvikling. En kreativ udvikling, hvor Københavns tre orkestre allerede er banebrydende spyd- spidser i miljøet.

Vi er selvfølgelig villige til at gå ind i en debat, men vi tror på, at den kulturelle forandring er sket og at ingen af de foreslåede ideer vil bringe andet end forringelse og besparelser med sig. Her, nu og i fremtiden. Vi har derfor igangsat tre konkrete tiltag, som skal give Kulturministeren kamp til stregen:

Dialog med politikerne

Først og fremmest arbejder vi på at skabe dialog med de forskellige partiers kulturordfører, kulturudvalget og Kulturministeren. Det gør vi for at finde allierede i de uenige partier på Christiansborg, som kan hjælpe os med at stille spørgsmål, debattere og indgå i dialog med Kulturministeren.

Aktiv debat

Derudover har vi indsat ekstra tiltag for at skabe en så aktiv debat om udfordringerne som muligt. Det betyder, at vi har løbende kontakt med og overvågning af medierne, så vi hele tiden er opdateret i den nyeste udvikling af situationen. Vi arbejder løbende på at skabe debat og dialog med Kulturministeren, således at hun giver nogle konkrete svar på, hvad hendes planer mere konkret indbefatter. Heriblandt arbejder vi på at få flere klassiske musikere med som deltagere på Kulturministeriets og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks konference om det professionelle ensemble- og orkesterområde.

Og til sidst vil vi i højere grad være mere aktive på vores sociale medier med informationer om, hvordan debatten, dialogen og situationen forløber.

Medlemskontakt

Til sidst vil vi gerne have, at I som med- lemmer bliver hørt. Vi vil derfor opfordre jer til at søge vejledning, information og dialog hos os.

Vi tror på, at vores tiltag vil have virkning. Hvis København fortsat skal bryste sig af at være en kulturhovedstad, der kan byde på vidt forskellige kulturoplevelser, er tre orkestre ikke meget. Se blot på byer som Helsinki, Oslo og Stockholm, der alle har samme orkesterstruktur med et radioorkester, et filharmonisk orkester og et operaorkester. Vi vil derfor give Kulturministeren kamp til stregen. Sammen med jer vil vi bevare vores fantastiske orkestre og musiske oplevelser.


Danmark er i forandring - det er ganske vist

Der er to væsentlige grunde til det. Vi har fået ny regering, Bertel Haarder er blevet Kulturminister – og så er EU og EU samarbejdet, sat under voldsomt pres fra de mange flygtninge og migranter, som på grund af krig og ufred strømmer til Europa.

Der er en væsentlig forskel fra før og til nu, som formentlig vil få stor arbejdspolitisk indflydelse på forholdene her til lands. Mange af de migranter, som reelt nok flygter fra en utålelig tilværelse med krig og ødelæggelse, er arbejdsivrige, de er godt uddannede og de er interesserede i nyt fælleskab og integration, med dertil hørende muligheder for at få et fornuftigt liv sammen med deres familie.
Med det antal flygtninge og migranter, der må forventes at komme til EU og Danmark i de kommende år, vil der blive et endnu større pres på den hjemlige økonomi og det danske arbejdsmarked, end det vi i forvejen kender til i dag.

Jeg håber i den forbindelse, at alle partier i Folketinget indser, at det nu er endnu vigtigere, at få en fornuftig dagpengereform vedtaget. En dagpengereform hvor ledige hjælpes bedst muligt i gang med nye job, men - hvad der også er helt afgørende - sikres mulighederne for at genoptjene dagpengeretten og dermed muligheden for at forblive i dette fælles forsikringssystem, som alt andet lige, letter adgangen til arbejdsmarked.

Kommer forholdene på arbejdsmarked ikke til at virke fornuftigt, er jeg desværre sikker på, at spændingerne imellem befolkningen og de mange nye migranter og flygtninge, på sigt vil udvikle sig i en uheldig retning og skabe endnu større ulighed og frustration i samfundet.

At der prioriteres benhårdt, ser vi allerede nu med vores nye Kulturminister. Bertel Haarder er et kulturelt menneske med stor interesse for kultur. Men han er også venstre mand og Minister, og har derfor en anden indgang til hvordan samfundet og økonomien skal hænge sammen.
Bertel Haarders beslutning om at føre økonomiske midler fra Hovedstaden og hovedstadens omegnskommuner til Aarhus, for dermed at finansiere Aarhus som Kulturby, er en mærkelig beslutning, som Bertel Haarder formentlig selv finder økonomisk ansvarlig.

Ud over den åbenlyse urimelighed – at Storkøbenhavn og beboerne i Storkøbenhavn betale for Aarhus’ i øvrigt udmærkede initiativer – så efterlader det jo en masse problemer – ikke kun økonomiske - til de kulturinstitutioner, der som alle andre institutioner planlægger deres aktiviteter flere år frem i forhold til forestillinger, kontrakter og aftaler.
Alle er bekendte med disse forhold og respekterer omstændighederne. Derfor er den slags ensidige krav og initiativer, heller ikke tidligere blevet foreslået så markant, som nu af Bertel Haarder. Det kan gøre meget bedre.

Ja, Danmark er unægtelig i forandring.

Krakkeleret Regering

Så sprang skålen i tusinde stumper, og regeringen krakkelerede. Det eneste uforudsigelige ved den historie, var tidspunktet. For det måtte ske.

Set udefra har det skabt stor forundring, at den politiske linje kunne lægges så fjernt fra valgløfterne og de vælgere, som stemte politikerne ind, uden at det fik konsekvenser.
Det kunne det så heller ikke, og på sin vis – gud ske tak og lov for det. Så har det dog en vis betydning for politikerne, hvad de siger op til et valg, hvad de vælges på og de forventninger, som befolkningen stemmer dem ind i tinget på.

De mange kameler, som SF har måtte sluge, har som det nu kan ses og høres offentligt, spændt den interne bue så voldsomt, så partiet på det nærmeste nu er sprængt. Halvering af dagpengeperioden, Selskabsskat, Offentlighedslov, Parkeringsring og nu hele sagen om salget af DONG til en køber, som SF ideologisk og politisk kæmper imod, har været for mange og for store kameler, og derfor umulige at sluge for SF.

Når jeg dvæler ved situationen, så er det ikke for at tilføje endnu en analyse af SF, men mere et ønske om at fokusere på politikerne og deres holdninger. Hvor langt rækker de egentlig og i hvor høj grad arbejder og kæmper de for det de siger og det de går til valg på. Jeg selv efterlades oftere og oftere med en dårlig smag i munden, når jeg hører begrundelse og forklaringer på, hvorfor man har indgået den ene vidtrækkende aftale efter den anden, uden skelen til ideologier, valgløfter og vælgere.
Takket være grundloven – kan den enkelte politiker blot vælge at hoppe til et helt andet parti – for der at finde sig til rette med nye synspunkter, eller som det beskrives, ”for mig er indflydelse det vigtigste og jeg vælger det parti, hvor jeg kan få mest mulig indflydelse”.
Det er problematisk fordi vi mister troen og tilliden til vores politikere. Og tillid er ekstrem vigtig, når politikerne til tider er nød til at skære dybt og gennemføre love, som ikke er populære.
Hvis vi ikke har tillid til, at de kæmper politisk ærligt, så har vi heller ikke tillid til, at eks. den dagpengereform der blev gennemført, var den bedste og eneste mulige løsning for samfundet.

Der har været skudt meget på SF. Partierne har mistet tilliden, og de vil ikke fremover kunne komme i regering med andre.
Jeg hæfter mig først og fremmest ved Socialdemokraterne, som i den grad er trukket til højre sammen med de Radikale, og dermed har gjort det nærmest umuligt for SF, at få de politiske beslutninger til af stemme overens med partiets holdninger.

Den næste stor prøvelse, bliver hvordan Regeringen takler Carsten Kock udvalgets indstillinger.
Det vigtigste i den forbindelse vil være, hvordan vi får forbedret arbejdssituationen og mulighederne for arbejde frem for at spare penge. I sidste ende er det vigtigere for den enkelte og for samfundet, at have et arbejde, hvor man kan se sig selv bidrage til samfundet på en positiv måde.